Maardu lasteaed Sipsik

Terviseedendamise eesmärgiks on väärtustada laste, nende vanemate ja töötajate tervist.

Lapse ja tema pere tervisliku eluviisi kujundamine.

Lasteaed on tervisliku füüsilise ja sotsiaalse keskkonnaga mudel kodu kõrval.

Sisu:

tervete eluviisidega perekond

õiged toitumisharjumused

nakkushaiguste leviku vähendamine

vigastuste ja vägivalla ennetamine

füüsiline keskkond

vaimne tervis

lasteaial on oma päevakava

Tervise edendamine toimub terve lasteaiapäeva vältel läbi igapäevategevuste.

Lasteaed Sipsik laps:

●     mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult (mina ja keskkond)

●     mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele (liikumine);

●     peab kinni käitumiskokkulepetest;

●     hindab oma tervist, kui inimese suurimat vara;

●     ei kahjusta teiste tervist oma tegevusega;

●     omab usku enda võimekusse ja toimetulekusse;

Lasteaias toimub pidev laste tervise ja arengu jälgimine ning hindamine koostöös rühmaõpetajate, liikumis- ja muusikaõpetaja, eripedagoogi ja logopeedi ning kodu vahel.

Lapsevanemad saavad lasteaiast tuge lapse tervislike eluviiside kujundamisel ja aitavad lasteaia keskkonda tervislikumaks muuta.

Lasteaed Sipsik personal on eeskujuks oma tervislike eluviisidega.


Voog. Tee ise koduleht!