Maardu lasteaed Sipsik

Lastaed Sipsik õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.
 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaaliga arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • õppimine toimub mängu kaudu;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapse turvatunde, eduelamuse tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteaia koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
Põhimõtted:
 • laps õpib lasteaia lähima ümbruse kaudu;
 • laps omandab teadmised, oskused ja vilumused lihtsamalt raskemale liikudes;
 • õpetamine on tee juhatamine: miks, kuidas ja kuhu minna;
 • kasvatus on kasvamise saatmine;
 • lapse areng on loomingu funktsioon: nii palju, kui on ruumi loominguks, on ruumi ka arenguks;
 • õppimine ja areng on individuaalsed protsessid;
 • loomingu ja sellega kaasneva arengu eelduseks on kord ja korraarmastus;
 • kogu tegevuse keskpunktis on laps ja tema vajadused, kõik muud protsessid toetavad seda;
 • iga laps on andekas, tuleb ainult väljaselgitada, milles. Lasteaed toetab ja aktsepteerib iga lapse omapära ja iseärasusi.

Voog. Tee ise koduleht!