Maardu lasteaed Sipsik

Programm „Kiusamisest vabaks!“ järgib Taanis The Mary Foundation ja Save the Children Denmark koostöös loodud programmi „Fri for mobberi“ (2007), mis on MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel kasutusel Eesti lasteaedades 2010. Aastast, 2013. aastast koolides ja 2018.aastast lastehoidudes nimetusega „Kiusamisest vabaks!“.

 

Programm on töötatud välja Taani Roskilde ülikooli teadlaste poolt ja on kooskõlas Eesti riikliku õppekava alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega.

 

Programm „Kiusamisest vabaks!“ on haridusprogramm, mis ennetab riskikäitumist laste väärtushinnangute kujundamise kaudu ja suurendab vaimset ja füüsilist turvalisust õpi- ja kasvukeskkonnas. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda. Programm on suunatud lastele, spetsialistidele, lapsevanematele ja kogukonnale. Programm toetab laste sujuvat üleminekut lastehoidust lasteaeda ning lasteaiast kooli.


Haridusasutuses juhinduvad kõik juhtkonna liikmed, õpetajad ja teised töötajad väärtustest, põhimõtetest ja töökorraldusest, mis:

 

·       toetavad positiivset käitumist ja taunivat suhtumist mistahes kiusamisse nii haridusasutuses, peredes kui kogukonnas;

·       kujundavad väärtuskasvatust ja toetavad lapsi lähtudes sallivusest, hoolivusest, austusest ja julgusest kui põhiväärtustest;

·       suurendavad töötajate ja lapsevanemate teadlikkust kiusamisvaba haridustee olulisusest;

·       tugevdavad nii laste kui töötajate seas rühmavaimu ning hoiavad au sees heaks kaaslaseks olemist;

·       õpetavad lastele sotsiaalseid oskuseid ja kujundavad positiivseid käitumismudeleid;

·       tagavad vajadusepõhise reageerimise;

·       vähendavad kiusamise korral passiivsete pealtvaatajate osakaalu ja tõstavad aktiivsete sekkujate osakaalu;

·       tagavad aktiivse ja süstemaatilise osalemise kiusamise ennetamisele orienteeritud tegevustes, sh kiusamise ennetamise töörühma töös, „Kiusamisest vabaks!“ metoodilistel koolitustel ja teabepäevadel; temaatiliste ürituste korraldamises, õppeaasta jooksul kiusamisvaba haridustee väärtustega seotud teemapäevade tähistamisel.


Voog. Tee ise koduleht!