Maardu lasteaed Sipsik

Kollektiivpuhkus lasteaias 01.07-31.07.2024

29. jaanuar 2024, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksTäiendav eesti keele õppetegevus lasteaias

1. september 2022, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt eraldatud toetus summas 400 eurot "Lasteaed Sipsik osaleb 2022/2023 õppeaastal projektis RANDLASE KIIRKURSUS."

3. august 2022, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksTasandusrühma avamine lasteaias uuest õppeaastast

13. aprill 2022, lasteaed, Kommentaarid: 0

Alates 01.09.2022 avame meie lasteaias tasandusrühma 3-7 aastastele lastele. 

Tasandusrühm lasteaias (tõhustatud toega rühm)

Tasandusrühm on mõeldud 3- 7aastastele lastele, kes

(1) vajavad vähemalt ühte tugispetsialisti teenust,

(2) spetsiifilist õppe-ja kasvatustegevuse korraldust,

(3) individuaalset lisatuge

TASANDUSRÜHM:

●     on väike lastekollektiiv: rühmas on kuni 12 last;

●     õppetöö toimub vastavalt lasteaia Sipsik õppekavale, lähtub lapse diagnoosist/eripärast;

●     igale lapsele on koostatud individuaalne arenduskava;

●     lapsed võtavad osa lasteaia ühisüritustest;

●     lapsega tegeleb meeskond: logopeed, eripedagoog, õpetajad (eripedagoogiline ettevalmistus), muusika- ja liikumisõpetaja

●     lapsed valmistatakse ette tavakooli minekuks;

●     kõneravi toimub logopeedi juhendamisel nii individuaal- kui rühmategevustes;

●     eripedagoog toetab üldõpet individuaal-ja rühmategevustes

●     toimub lastevanemate nõustamine.

TASANDUSRÜHMAS KÄIVAD LAPSED, kelle intellekt on normi piires, kellel esinevad:

●     kõneprobleemid

-huule- või suulaelõhe (rinolaalia);

-kõnetakistusi, häälikute või silpide kordusi, venitusi (kogelus);

-kellel ei ole arenenud sõnavara; ei oska moodustada lauseid ja jutustada (kõnetu);

-kõne on arusaamatu: esineb hääldamise ja/või sõna silbistruktuuri puudeid, kõne on agrammatiline;

-lapse kõnes puudub üks või mitu häälikut, esineb häälikute vale hääldus, nende segistamine/asendamine (R, S,V, K, J, L,Õ jne).

●     kohanemisraskused

-       emotsionaalsed-ja käitumisraskused

●     hariduslik erivajadus

-       mahajäämus õppekavas eeldatud tulemuste saavutamisel
Loe lisaksSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt eraldatud toetus summas 500 eurot "Lasteaed Sipsik osaleb 2021/2022 õppeaastal projektis HAKKAMASAAJA LOODUSES."

16. juuni 2021, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksProjekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“

25. mai 2021, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt eraldatud toetus summas 416 eurot projekti Sipsikute kevadine talupäev.

17. juuni 2020, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt toetus summas 350 eurot projekti Loodus meie ümber läbiviimiseks

25. juuni 2019, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksTaas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt rõõmsaid uudiseid

16. mai 2019, lasteaed, Kommentaarid: 0

Meie lasteaiale eraldati Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt toetus, summas 453.48 eurot, sellest 317.44 eurot on HITSA poolne sihtfinantseering ja 136.04 eurot on lasteaia omafinantseering Edisoni roboti ja tahvelarvuti soetamiseks.  

Edison kasutamine koos Lego õpikomplektiga aitab lastel siduda omavahel juba varem omandatut uute teadmistega. Lisaks loob head tingimused rühmatöö tegemiseks, et areneks laste loovus, keeleoskus ja meeskonnatöö oskus.
Edisoni mitmekülgsus võimaldab robotit kasutada õpetaja juhendamisel juba alates 4.eluaastast, alustades robotile ehitiste tegemise ja triipkoodide abil käivitatavate programmidega. Vanemate lastega toimub programmi laadimine robotisse EdWare tarkvara abil tahvelarvutis.
Meie õppekava üks põhimõtetest on, et laps omandab teadmised ja oskused lihtsamalt raskemale liikudes. Tehnoloogiaharidus on lasteaia õppekavas alates 2017/2018 õppeaastast, Edison robot on meie lasteaia tehnoloogiahariduses üks suur samm edasi.


Loe lisaksSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt toetus summas 404 eurot projekti Terves peres terve laps läbiviimiseks

19. juuni 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksKeskkonnainvesteeringute Keskuse toetus - Olles sõber loodusega on loodus sõber sinuga

28. mai 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksRõõmus uudis! Lasteaiale Sipsik eraldati toetus Euroopa Sotsiaalfondist summas 3000 eurot pedagoogide koolituseks

16. märts 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaia katuse renoveerimine

27. juuli 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Meie lasteaiale eraldati toetus regionaalsete investeeringute programmist, summas 51 839,39 eurot, millest omafinantseering Maardu linna poolt on 12 959,85 eurot.
Toetuse eesmärgiks on tagada kohaliku tasandi lasteaiateenuse (alushariduse võimaldamine) säästlikum korraldamine. Eesmärgiks on luua lastele (kokku 212) ja töötajatele (kokku 35) turvaline ja tervisekaitsenõuetele vastav kasvu- ja töökeskkond. Pakkuda linnaelanikele kvaliteetset lasteaiateenust. Kvaliteetse lasteaiateenuse kättesaadavus meelitab linna uusi tööealisi perekondi, milline omakorda annab olulise tõuke linna arengule. Hoone renoveerimistööde täpsemaks väljaselgitamiseks viidi 2016. aasta detsembris lasteaiahoones läbi energiaaudit (auditi aruanne on lisatud ka projektitaotlusele). Hinnanguliselt annab Eesti Energia AS-i poolt detsembris 2016. a läbiviidud energiaauditi alusel katuse rekonstrueerimine lisasoojustusega energiasäästu ca 24-25 MWh/a, millest tulenevalt vähenevad lasteaiahoone kütte ja ülalpidamise kulud.
Loe lisaksSA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus

26. juuni 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksKeskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetus

26. mai 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksMeie lasteaiale eradati toetus HITSA poolt.

5. mai 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaiale Sipsik eraldati toetus Euroopa Sotsiaalfondist summas 2500 eurot

29. märts 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksVoog. Tee ise koduleht!