Maardu lasteaed Sipsik

Tasandusrühm lasteaias (tõhustatud toega rühm)

Tasandusrühm on mõeldud 3- 7aastastele lastele, kes

(1) vajavad vähemalt ühte tugispetsialisti teenust,

(2) spetsiifilist õppe-ja kasvatustegevuse korraldust,

(3) individuaalset lisatuge

TASANDUSRÜHM:

●     on väike lastekollektiiv: rühmas on kuni 12 last;

●     õppetöö toimub vastavalt lasteaia Sipsik õppekavale, lähtub lapse diagnoosist/eripärast;

●     igale lapsele on koostatud individuaalne arenduskava;

●     lapsed võtavad osa lasteaia ühisüritustest;

●     lapsega tegeleb meeskond: logopeed, eripedagoog, õpetajad (eripedagoogiline ettevalmistus), muusika- ja liikumisõpetaja

●     lapsed valmistatakse ette tavakooli minekuks;

●     kõneravi toimub logopeedi juhendamisel nii individuaal- kui rühmategevustes;

●     eripedagoog toetab üldõpet individuaal-ja rühmategevustes

●     toimub lastevanemate nõustamine.

TASANDUSRÜHMAS KÄIVAD LAPSED, kelle intellekt on normi piires, kellel esinevad:

●     kõneprobleemid

-huule- või suulaelõhe (rinolaalia);

-kõnetakistusi, häälikute või silpide kordusi, venitusi (kogelus);

-kellel ei ole arenenud sõnavara; ei oska moodustada lauseid ja jutustada (kõnetu);

-kõne on arusaamatu: esineb hääldamise ja/või sõna silbistruktuuri puudeid, kõne on agrammatiline;

-lapse kõnes puudub üks või mitu häälikut, esineb häälikute vale hääldus, nende segistamine/asendamine (R, S,V, K, J, L,Õ jne).

●     kohanemisraskused

-       emotsionaalsed-ja käitumisraskused

●     hariduslik erivajadus

-       mahajäämus õppekavas eeldatud tulemuste saavutamisel

Logopeed ja eripedagoog on kõrgharidusega spetsialistid, kes tegelevad: ∙

●     erivajaduse väljaselgitamisega

●     osalevad IAK väljatöötamisel

●     viivad läbi individuaalseid ja rühma tegevusi

●     kõne hetkeseisu hindamise;

●     kõne diagnoosimise;

●     psüühiliste protsesside (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise) uurimise ja arendamisega,

●     kõneravi (häälikuseade, sõnavara, lause, grammatika, kõnemõistmise, jutustamise, häälikukuulmise korrektsiooniga);

●     nõustavad lapsevanemaid ja pedagooge

 


Voog. Tee ise koduleht!